:

Нотариатын үйлдэл

2004 оны долдугаар сарын 18-ны өдрийн «Нотариат болон нотариатын үйл ажиллагааны»  тухай Беларусь улсын хууль, 1996 оны хоёрдугаар сарын 19-нд Беларусь Улсын Ерөнхийлөгчийн батласан 82-р Беларусь улсын Консулын дүрмийн тухай зарлиганд заасны дагуу Бүгд Найрамдах Беларусь улсын дипломат төлөөлөгчийн болон консулын байгууллагын албан тушаалтан нотариатын үйлдэл хийнэ.

Нотариатын үйлдлийг хүссэн хүмүүс нь өөрсдийн иргэний эрх зүйн чадамж, биеийн байцаалт, хуулийн этгээдийн эрх зүйн чадамж, бусад этгээдийн нэрийн өмнөөс болон бусад этгээдийн ашиг сонирхлын үүднээс ийм үйлдлийг гүйцэтгэх эрх бүхий баримт бичгийг үзүүлнэ.

Нотариатын үйлдэлийг  ийм үйлдэл хийхэд шаардлагатай  мэдээлэл, бичиг баримт байгаа эсэх, түүнчлэн консулын хөлсийг төлсөн тухай нотолгоо зэргийг үндэслэж хийнэ.

Нотариатын үйл ажиллагаа, консулын хөлс, төлбөрийн хэмжээ.

Нийт дүн евроогоор тооцоогдох болно.

Зөвшөөрлийн гэрчилгээ – 35 евро.

Тээврийн хэрэгслийн итгэмжлэх эрхийг баталгаажуулах, түүнчлэн итгэмжлэх эрхийг шилжүүлэх, үүнд:

♦ ойр дотны хамаатан садан (эцэг эх, хүүхэд, эхнэр, нөхөр, ач, зээ, өвөө, эмээ, үрчилж авсан эцэг эх, үрчилж авсан хүүхэд) – 35 евро;

♦ бусад хүмүүст – 105 евро.

Өмнөх хэсэгт заасан өмгөөлөгчөөс өөр өмчлөх, эзэмших, захиран зарцуулах эрхийг өмгөөлөгчийн бүрэн эрхийг баталгаажуулах:

♦ ойр дотны хамаатан садан (эцэг эх, хүүхэд, эхнэр, нөхөр, ач, зээ, өвөө, эмээ, үрчилж авсан эцэг эх, үрчилж авсан хүүхэд) – 35 евро;

♦ бусад хүмүүст – 70 евро.

Итгэмжлэгчийн бусад бүрэн эрхэд хамаарах итгэмжлэл – 35 евро.

Баримт бичгийн хуулбар болон тэдгээрээс олборлолтыг үнэн зөвөөр гэрчлэх – 35 евро.

Орчуулагчийн гарын үсэг (гарын үсэг тус бүрээр) хүчинтэй байхаас бусад тохиолдолд баримт бичгийн талаархи гарын үсгийн жинхэнэ байдлыг гэрчлэх:

♦ Банкинд өгөхөд бичиг баримтууд – 35 евро;

♦ Бусад – 20 евро;

♦ Орчуулсан баримт бичиг дээрх орчуулагчийн гарын үсгийн үнэн зөвийг гэрчлэх – 20 евро;

♦ Нэг хэлээс нөгөө хэл рүү хийсэн орчуулгын үнэн зөвийг гэрчлэх (орчуулгын хуудас бүрийн хувьд) – 70 евро.

Иргэн амьд ба тодорхой газарт байгаа, тухайн иргэн гэрэл зураг дээр дүрслэгдсэн байгаа хүн мөн байгааг гэрчлэх, бичиг баримтыг олгох хугацаа, хуулийн этгээд ба хувь хүн бусад хуулийн этгээд, хувь хүнд өргөдөл өгөхийг гэрчлэх, бичиг баримтыг хадлагалах – 105 евро.

Нотариатаар батлагаажуулсан бичиг баримтын хуулбарыг олгох – 35 евро.

Энэ хүснэгт нь хамгийн нийтлэг нотариатын үйлдлийг гүйцэтгэх консулын төлбөрийг харуулж байна. Шаардлагатай арга хэмжээг заагаагүй бол гадаадад байгаа байгууллага дахь консулын хураамж, консулын хураамжийн боломжийг тодруулах шаардлагатай.

Консулын хуурамжийн хөнгөлтийн талаар тодорхой ангиллын хүмүүст зориулсан эрхүүдийг 2009 оны 12-р сарын 29-ний өдөр Бүгд Найрамдах БеларусьУлсын татварын хуулиар (Тусгай хэсэг) тогтоосон болно.

Итгэмжлэгчийн эрх мэдлийн тодорхой төрлийг олгох, баталгаажуулах гэрээ, нэмэлт баримт бичиг шаардагдана.

Бүгд Найрамдах Беларусь Улсын хууль тогтоомжийн дагуу итгэмжлэлийн эрх мэдэл, мэдэгдлийг беларусь, орос хэл дээр хийнэ.

Для совершения нотариальных действий не принимаются документы не соответствующие требованиям законодательства Республики Беларусь, в частности: имеющие подчистки, приписки, зачеркнутые слова, неоговоренные исправления; выполненные с нарушением правил делопроизводства; содержащие сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию граждан, а также деловую репутацию юридических лиц.

Нотариатын үйлдэл хийхдээ Бүгд Найрамдах Беларусь Улсын хууль тогтоомжинд нийцээгүй дараахь бичиг баримтыг хүлээж авахгүй, үүнд: засварласан, тэмдэглэл хийсэн, үг үсгийг гадагшуулсан, тодорхойгүй засваруудтай бичиг баримт; албан ажлын дүрэм зөрчиж үйлдсэн бичиг баримт; иргэний нэр төр, алдар хүнд, бизнесийн нэр хүндийг гутаан доромжилсон бичиг баримт, түүнчлэн хуулийн этгээдийн бизнесийн нэр хүндийг гутаасан мэдээлэл агуулсан бичиг баримт.

Belarusian Diplomatic Missions

All Missions Belarus' Foreign Ministry
Go to