:
Нэр*
Иргэний харьяалал*
Байнгын хаяг (оршин сууж байсан газар) болон ажил (судалгаа) (эсвэл) газар нь иргэн, хуулийн этгээд байршил*
И мэйл хаяг*
Холбогдох дугаар*
Хариултыг илгээнэ үү:
шуудангийн хаягаар
и мэйл хаягаар
Текст бичих*

Belarusian Diplomatic Missions

All Missions Belarus' Foreign Ministry
Go to